Všeobecné podmienky

Článok 1. Úvodné ustanovenia

1) Tento dokument stanovuje podmienky na využívanie dátovej siete Safix, s.r.o. (ďalej len sieť) právnickými i fyzickými osobami, ktoré s prevádzkovateľom uzavreli Zmluvu o využívaní dátovej siete(ďalej len Zmluva).
2) Podnik je oprávnený poskytovať službu, podľa zákona o elektronických komunikáciách na základe registrácie Telekomunikačným úradom SR.
3) Účastník pri uzatváraní Zmluvy o využívaní siete stanoví svoju zodpovednú osobu, ktorá ho zastupuje voči Podniku. Na jej adresu zasiela Podnik všetku korešpondenciu. Účastník sa zaväzuje, že akúkoľvek zmenu na strane tejto osoby oznámi písomne Podniku do 8 dní.
4) „Písomne“, písomnou formou (doručením) sa pre účely zmluvy považuje:
• Doručenie listovou poštovou zásielkou,
• Elektronicky prostredníctvom e-mailu

Článok 2. Zriadenie služby

1) Podnik zaisťuje zriadenie služby na základe elektronickej alebo telefonickej Objednávky.
2) Účastník umožní pracovníkom Podniku alebo jeho subdodávateľov na ich žiadosť bez zbytočného odkladu prístup do priestorov, kde bude umiestnené zariadenie pre prístup k službe.
3) Účastník môže svoju predchádzajúcu požiadavku na zriadenie služby písomne odvolať pred požadovaným termínom jej zriadenia. Keď tak urobí z dôvodov, ktoré nenastali na strane Podniku, zaplatí jednorazový stornovací poplatok 20 € . Okrem toho má Podnik právo na úhradu vzniknutých preukázateľných nákladov.
4) Zmluva môže byť uzatvorená výlučne s jedným Účastníkom.

Článok. 3. Postup pri zriaďovaní Služby

1) Zriadenie Služby Podnikom zahŕňa:
• zriadenie a prenájom prípojného vedenia k dostupnému uzlu siete,
• nastavenie parametrov Služby,
• preverenie funkčnosti Služby.
2) Podmienky na poskytovanie Služby
Záujemca o poskytovanie Služby je povinný pred uzavretím Zmluvy:
• predložiť na požiadanie Podniku všetky ním vyžiadané dokumenty osvedčujúce totožnosť záujemcu o poskytovanie Služby,
• dokumenty osvedčujúce, že záujemca o poskytovanie Služby disponuje všetkými nevyhnutnými povoleniami a súhlasmi dotknutých subjektov, spojenými s využívaním Služby.
V prípade, že z Podmienok alebo zo Zákona nevyplýva niečo iné, je Podnik oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy so záujemcom o poskytovanie Služby, ak:
• Podnik neobdržal od záujemcu o poskytovanie Služby požadované dokumenty, potvrdenia,
• Podnik neobdržal od záujemcu o poskytovanie Služby hodnoverné doklady preukazujúce prípadné nevyhnutné povolenia a súhlasy dotknutých subjektov v súvislosti s využitím poskytovanej Služby,
• Poskytovanie požadovanej Služby podľa Objednávky je zo strany Podniku na požadovanom mieste, v požadovanom rozsahu alebo za podmienok požadovaných záujemcom o poskytovanie Služby technicky neuskutočniteľné,
• Podnik nemá od záujemcu o poskytovanie Služby záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je/bol dlžníkom Podniku a/alebo iného Podniku, alebo Podnik alebo iný Podnik už predtým odstúpil od zmluvy s ním, alebo zmluvu s ním vypovedal a je tak dôvodný predpoklad, že záujemca o poskytovanie Služby nebude riadne a včas plniť svoje záväzky stanovené Zmluvou a Všeobecnými podmienkami,
• záujemca nesúhlasí so Všeobecnými podmienkami, alebo jej uzavretie by bolo v rozpore so Zákonom alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Podnik je povinný začať poskytovať Službu v súlade s podmienkami všeobecných povolení a individuálnych povolení, pričom súčasne musia byť splnené nasledovné podmienky:
• zmluva bude medzi Účastníkom a Podnikom platne uzavretá,
• Účastník riadne a včas zaplatí Podniku všetky zo Zmluvy a Objednávky vyplývajúce finančné záväzky, a to najmä aktivačné a zriaďovacie poplatky,
• Účastník pripraví miesto inštalácie v súlade so Všeobecnými podmienkami a Zmluvou,
• Účastník získa od všetkých dotknutých subjektov všetky nevyhnutné povolenia na užívanie Služby,
• neexistujú technické alebo organizačné prekážky, ktoré by Podniku znemožňovali začať poskytovanie Služby.
3) Ak nie je možné Službu zriadiť, Podnik dohodne s Účastníkom možné spôsoby náhradného riešenia. Nesúhlas Účastníka s náhradným riešením zakladá dôvod na odstúpenie Účastníka od Objednávky.

Článok 4. Aktivácia Služby

1) Dňom aktivácie Služby Podnikom sa začínajú účtovať pravidelné mesačné poplatky za využívanie Služby.
2) Ak pri zriaďovaní Služby nastalo zo strany Podniku oneskorenie dlhšie než jeden mesiac od požadovaného dátumu aktivácie, má Účastník právo na odstúpenie od realizácie daného zriadenia Služby (písomne vyjadrené), a to v priebehu nasledujúcich 15 dní po uplynutí uvedeného mesiaca.

Článok. 5. Prevádzka Služby

1) Podnik môže dočasne prevádzku Služby prerušiť pri prestavbách siete, jej meraní, alebo pri odstraňovaní porúch. Berie pritom ohľad na záujmy Účastníka a pokiaľ je to možné, vopred Účastníka upozorní.
2) Prípadné obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v poskytovaní služieb, ktoré budú Podniku vopred známe, oznámi Podnik s predstihom Účastníkovi písomne, alebo iným vhodným spôsobom. Podnik nemá túto povinnosť v stave krízovej situácie a mimoriadnej udalosti, počas ktorých je splnenie tohto záväzku zo strany Podniku nemožné a v prípade výkonu prác potrebných pre prevádzku, údržbu a opravu Siete, alebo výkonu prác potrebných v snahe vyhnúť sa chybám v Sieti, ak sú tieto práce vykonávané v čase medzi 01:00 hod. až 05:00 hod.
3) Podnik je oprávnený primerane riadiť dátovú prevádzku v rozsahu nevyhnutnom pre uchovanie prevádzkových a lokalizačných údajov ako aj zablokovania prístupu ku konkrétnemu obsahu a to za účelom dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnych predpisov alebo uložených na to oprávneným orgánom verejnej moci.
4) Rýchlosti sťahovania a odosielania dát pre službu pripojenia Účastníka do siete internet Podnikom (ďalej v texte len služba):
Minimálna rýchlosť je pre službu rýchlosť potrebná na to, aby služba internetového prístupu vo zvolenej špecifikácii služby pripojenia do siete internet mohla byť zriadená. Hodnota Minimálnej rýchlosti je rovná hodnote 5 % maximálnej rýchlosti uvedenej v zmluve.
Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže väčšinu času očakávať pri prístupe k službe. Hodnota bežne dostupnej rýchlosti je 60 % z príslušnej maximálnej rýchlosti.
Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne, a to v čase od 00:00 do 24:00 hod. za predpokladu, že k zariadeniam Podniku nie sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Maximálna rýchlosť je v Cenníku Podniku uvedená ako rýchlosť sťahovania a rýchlosť odosielania dát. Maximálna rýchlosť je zároveň proklamovanou rýchlosťou. Významné odchýlky od Maximálnej rýchlosti môžu na čas trvania významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť využívanie dátovo náročnejších obsahov.
Uvedené hodnoty rýchlostí internetového prepojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú určené ako množstvo prenesených dát za jednotku času (v prípade downstreamu ako množstvo prijatých dát a v prípade upstreamu ako množstvo odoslaných dát). Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia koncových zariadení. Na kvalitatívne parametre služby vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník pripája, to znamená, že hoci sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa Účastník pripája, táto nemusí byť dosiahnutá. Na kvalitu a rýchlosť služby vplývajú technické parametre (latencia – odozva – stratovosť paketov); tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia. Nedosahovanie stanovených kvalitatívnych parametrov služby v dôsledku faktorov, ktoré nemajú pôvod v sieti alebo v službe, nie je nedostatkom poskytovanej služby. Žiadna z uvedených hodnôt nie je garantovaná; tým nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy. Pre Účastníkov so službou s garantovanými hodnotami bude spracovaná odlišná informácia.
5) Podnik na základe písomnej žiadosti a s písomným súhlasom zákonného sudcu je povinný poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní na účely trestného konania a inému orgánu štátu podľa definície príslušného zákona alebo predpisu na účely plnenia jeho úloh v rozsahu podľa osobitných predpisov údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa príslušných ustanovení zákona a to za podmienky, že nemožno sledovaný účel dosiahnuť inak, alebo ak by bolo jeho dosiahnutie iným spôsobom podstatne sťažené.

Článok 6. Zmena parametrov alebo služieb

1) Ak Účastník požaduje v rámci už uzatvorenej Zmluvy zmenu pôvodných parametrov alebo ním využívaných služieb, vykoná sa tak prostredníctvom dodatkov a príloh, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2) Účastník má možnosť zmeny prevádzkovanej Služby vždy len k prvému dňu v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu Služby podaná.
3) Podnik má právo zmeniť obsah a vlastnosti poskytovanej Služby a nie je povinný osobitne oznamovať takéto zmeny.

Článok 7. Zrušenie a ukončenie Zmluvy

1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak nie je v zmluve uvedené inak. Platnosť zmluvy možno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou zo strany Účastníka s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Podniku,
c) odstúpením zo strany Podniku, ak Účastník poruší svoje záväzky podľa Čl. 9. ods. 1,2, 3, 4, 6 a 8.
d) odstúpením zo strany Podniku v prípade, že Účastník hrubým spôsobom alebo opätovne porušil niektorú povinnosť, uvedenú v týchto Všeobecných podmienkach a v minulosti už bol zo strany Podniku písomne na porušenie ľubovoľnej povinnosti upozornený,
e) výpoveďou zo strany Účastníka v prípade hrubého porušenia zmluvy Podnikom,
f) výpoveďou zo strany Účastníka v prípade Podnikom oznámenej zmeny obsahu a vlastností odoberanej Služby alebo zverejnených Všeobecných podmienok, ktoré po tejto zmene Účastníkovi ďalej nevyhovujú,
g) smrťou účastníka alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
h) odstúpením zo strany Podniku, ak Účastník nezaplatil cenu za poskytnutú Službu ani do 45 dní po dni splatnosti.
2) Pri ukončení platnosti Zmluvy je Účastník povinný bezprostredne vrátiť Podniku všetko, čo je vlastníctvom Podniku. Všetky pohľadávky a záväzky z tejto Zmluvy vyrovnajú zmluvné strany najneskôr do 30 dní po ukončení jej platnosti.
3) V prípade ukončenia zmluvy počas trvania viazanosti je Účastník povinný zaplatiť Podniku sumu vo výške rovnajúcej sa súčtu všetkých paušálnych mesačných poplatkov za poskytovanú službu uvedených v Zmluve, vynásobenému počtom mesiacov zostávajúcich do uplynutia doby viazanosti. Na príslušnú sumu vystaví Podnik faktúru.

Článok 8. Zodpovednosť Podniku

1) Podnik zodpovedá za kvalitu prevádzkovanej Služby po miesto pripojenia zariadení Účastníka.
2) Ak nie je dohodnuté inak, kvalitou prevádzkovanej Služby sa rozumie stav, ktorý umožňuje nerušené využívanie Služby spôsobom, ktorý zodpovedá vlastnostiam Služby.
3) Ak nie je stanovené inak, časový limit servisu poskytovaný na korektívne, alebo náhradné riešenie v prípade výpadku funkčnosti Služby, je 24 hodín od nahlásenia poruchy týkajúcej sa infraštruktúry Podniku a to počas 7 dní v týždni, alebo 48 hodín od nahlásenia poruchy týkajúcej sa miesta pripojenia Účastníka a to počas pracovných dní.
4) Ak nie je zmluvne stanovené inak, poruchu je možné Účastníkom nahlásiť písomne alebo telefonicky na tel. čísla: 0948 799 162, 0907 819 286, alebo e-mailom na e-mailovej adrese safix@safix.sk.

Článok 9. Zodpovednosť Účastníka

1) Účastník sa zaväzuje, že Podnikom dodané, alebo prenajaté technické zariadenia nebudú bez písomného súhlasu Podniku kamkoľvek premiestňované. Účastník nedovolí, aby sa s týmito zariadeniami manipulovalo, menili sa Podnikom nastavené parametre a pod. Škodu spôsobenú na uvedených zariadeniach Účastníkom alebo treťou osobou, ako aj náklady spojené s obnovou prevádzkového stavu, uhradí Účastník Podniku v plnom rozsahu.
2) Účastník sa zaväzuje, že údaje o Podnikom dodaných alebo prenajatých zariadeniach a konfigurácii siete neoznámi žiadnej osobe. V prípade nutnosti odovzdať uvedené údaje obchodným či iným partnerom Účastníka, si Účastník vyžiada predchádzajúci písomný súhlas Podniku.
3) Účastník bez predchádzajúceho písomného súhlasu Podniku nedovolí tretím osobám využívať zariadenia od neho prenajaté, alebo v rámci niektorých služieb ním dodané, ani využívať Služby ním alebo jeho prostredníctvom poskytované. Pri nedodržaní Účastník bude odpojený a zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 300 €.
4) Účastník sa zaväzuje vykonať také opatrenia, ktoré znemožnia zneužitie prístupu k Službe neoprávnenou osobou. Za dôsledky takého zneužitia zodpovedá Účastník.
5) Pri zvýšených nárokoch na dôvernosť resp. ochranu prenášaných dát je vecou Účastníka vykonať na svojej strane príslušné opatrenia (napr. inštalovať šifrovacie/dešifrovacie zariadenia k svojmu koncovému zariadeniu).
6) Účastník sa zaväzuje poskytnúť Podniku všetku súčinnosť potrebnú na plnenie predmetu uzatvorenej Zmluvy.
7) Účastník sleduje funkčnosť Služby. Jej poruchy ohlási bezodkladne Podniku.
8) Využívanie Služby prístupu do internetu je podmienené dodržiavaním Zásad korektného využívania služieb FUP (Fair User Policy) stanovených Prevádzkovateľom v záujme dosiahnutia primeranej kvality a dostupnosti Služby pre všetkých účastníkov, spočívajúcich v aplikovaní vhodných foriem prioritizácie alebo agregácie dátovej komunikácie Účastníkov, zameranej hlavne na Služby priameho prístupu účastníka na pevný disk iného účastníka zo skupiny a automatického a dlhodobého sťahovania veľkého objemu dát.

Článok 10. Cena a platobné podmienky

1) Účastník sa zaväzuje vykonávať úhradu za poskytované Služby Podniku v objednanom rozsahu.
2) Úhradu fakturovanej čiastky vykoná Účastník pripísaním príslušnej čiastky na účet v peňažnom ústave Podniku najneskôr do 14. dňa od dátumu vystavenia faktúry. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry prináleží Podniku za každý deň omeškania penále podľa platných predpisov.
3) Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry dlhšom ako jeden mesiac, vyhradzuje si Podnik právo pozastaviť poskytovanie prác a služieb až do doby splatenia pohľadávky.
4) Podnik si vyhradzuje právo zmeny štruktúry a výšky poplatkov za poskytované Služby. Každá takáto zmena musí byť Účastníkovi oznámená písomne alebo peukázateľne formou elektronickej pošty a to najneskôr 30 dní pred dňom, odkedy majú nové podmienky platiť.
5) V prípade, že nie je možné Službu používať kvôli poruche, za ktorú zodpovedá Podnik, má Účastník právo na vrátenie primeranej časti pravidelných mesačných poplatkov za pripojenie, ak porucha trvala aspoň tri hodiny. Tento nárok zaniká, ak ho Účastník neuplatní písomne najneskôr do 15 dní od posledného dňa trvania poruchy.
6) Ak nie je dohodnuté inak, štandardný spôsob doručovania faktúr Účastníkovi je formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú v zmluve.
7) Faktúra sa považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa jej preukázateľného odoslania formou elektronickej pošty Účastníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, alebo on-line sprístupnením jej elektronickej formy v zákazníckej zóne na stránke www.safix.sk. Účastník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Podniku, ak mu faktúra vystavená elektronicky nebola doručená. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Účastníka nie je Podnik povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.
8) Účastník berie na vedomie, že Podnik v prípade potreby vymáhania pohľadávok alebo uplatnenia iných oprávnených práv Podniku voči Účastníkovi môže poskytnúť jeho osobné údaje tretím osobám (vrátane inkasných spoločností), ktoré Podnik poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Podniku voči Účastníkovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv Podniku, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Podniku na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s Účastníkom. Pri postúpení pohľadávky Podniku voči Účastníkovi je Podnik oprávnený a povinný v zmysle § 43 ods. 13 Zákona odovzdať postupníkovi aj všetku dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka

Článok. 11. Reklamačný poriadok

1) Účastník je oprávnený podať reklamáciu:
• na správnosť úhrady v prípade, že faktúra za Služby nebola vystavená v súlade so Zmluvou a Cenníkom,
• týkajúcu sa kvality poskytnutých služieb.
2) Reklamáciu je Účastník oprávnený podať písomne s jasným a zrozumiteľným popisom reklamácie a doručiť Podniku do 30 dni odo dňa, kedy nastala skutočnosť, zakladajúca nárok na reklamáciu. Reklamácie, ktoré budú Podniku doručené po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.
3) Podnik rozhodne o reklamácii do 30 dní od doručenia reklamácie. Rozhodnutie doručí písomne Účastníkovi do 7 dní odo dňa rozhodnutia o podanej reklamácii.
4) Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Účastníka povinnosti uhradiť faktúru do dňa splatnosti.
5) V prípade uznania reklamácie, bude táto zúčtovaná vo fakturačnom období nasledujúcom po fakturačnom období, v ktorom bola reklamácie uznaná.
6) V prípade opakovaných alebo neodôvodnených reklamácií toho istého Účastníka v tej istej veci, nie je Podnik povinný tieto reklamácie opätovne prešetrovať a dávať na tieto reklamácie Účastníkovi akúkoľvek odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je reklamácia, ktorá je podaná z iných dôvodov, ako je uvedené v Čl.11. ods. 1 tohto dokumentu.

Článok. 12. Zmluvné pokuty Podniku

1) Každé nedodržanie časového limitu servisu poskytovaného Podnikom znamená zľavu (zmluvnú pokutu) 10% z pravidelného mesačného poplatku za Službu. O poskytnutie tejto zľavy musí Účastník požiadať písomne najneskôr do 30 dní od porušenia povinnosti Podnikom, inak nárok na zľavu zaniká.

Článok. 13. Rozsah zodpovednosti za škodu a náhrada škody

1) Podnik a Účastník zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku zavineného porušenia povinností uvedených v Zákone, Zmluve a vo Všeobecných podmienkach. Podnik, ako aj Účastník nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak.
2) Podnik zodpovedá za škodu spôsobenú Účastníkovi neposkytnutím, chybným poskytnutím Služieb alebo iným spôsobom, a to len do výšky pomernej časti ceny podľa Cenníka za dobu, počas ktorej neboli Účastníkovi poskytované Služby na základe zavinenia Podniku, alebo boli poskytované chybne. Náhrada škody podľa predchádzajúcej vety bude Účastníkovi poskytnutá formou zľavy z ceny na faktúre za najbližšie nasledujúce zúčtovacie obdobie za podmienky, že kumulatívna náhrada škody za príslušný mesiac dosiahne minimálne sumu 1,– EUR, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Právo Účastníka na náhradu škody podľa tohto ustanovenia zaniká, ak si ho Účastník písomne neuplatní voči Podniku do 15 dní od posledného dňa príslušného fakturačného obdobia.
3) Účastník zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do Zariadenia, prípadne za škodu spôsobenú nevhodným použitím a umiestnením Zariadenia. V týchto prípadoch Účastník zodpovedá aj za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk.
4) Podnik nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia alebo obmedzeného poskytnutia Služieb najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia Siete alebo jej časti, ako aj siete prevádzkovanej iným operátorom alebo jej časti, alebo ako dôsledok prekročenia kapacity Siete alebo kapacity siete iného poskytovateľa telekomunikačných služieb.
5) Podnik taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s neposkytnutím alebo nesprávnym poskytnutím Služieb v dôsledku udalostí, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
6) Podnik nenesie zodpovednosť za stratu zisku ani za iné ekonomické, nepriame, mimoriadne alebo následné škody vyplývajúce z prevádzky Služieb.
7) Podnik nezodpovedá za zníženie kvality alebo výpadky Služby spôsobené treťou stranou a tiež nezodpovedá za služby sprístupnené v jej Sieti, ktoré poskytujú tretie strany.
8) Podnik nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru vyššej moci, ako napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Podnik nezodpovedá za škodu spôsobenú akýmkoľvek prerušením Služieb, prerušením spojenia a znížením kvality Služieb v dôsledku poveternostných vplyvov.
9) Podnik nezodpovedá za škodu vzniknutú Účastníkovi, ak bola spôsobená nevhodným nastavením Služieb alebo Zariadenia zo strany Účastníka.
10) Podnik nezodpovedá za obsah informácií a údajov prenášaných prostredníctvom služieb elektronických komunikácií a ani za škodu, ktorú ich obsah môže spôsobiť.
11) Podnik, a ani jeho licenční partneri nenesú zodpovednosť za porušenie právnych predpisov upravujúcich duševné vlastníctvo, ktoré vznikne tretej osobe v dôsledku využívania služby a jej súvisiacimi produktmi Účastníkom.
12) Podnik nenesie zodpovednosť za bezpečnosť prístupu resp. užívateľových dát, t. j. neručí za to, že užívateľove dáta pri prenose v sieti Internet nebudú zneužité tretími stranami.
13) Účastník zodpovedá za zneužitie prístupových kódov zverených mu v súvislosti s používaním Služby.
14) Na ostatné prípady zodpovednosti za škodu sa primerane vzťahujú ustanovenia slovenského právneho poriadku.

Článok 14. Záverečné ustanovenia

1) Tento dokument tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2) Zmluvné strany považujú za dôverné všetky informácie o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzatvorenej Zmluvy, alebo ktoré sa dozvedia v súvislosti s jej plnením, a tieto nebudú rozširovať bez písomného súhlasu druhej strany. Záväzok mlčanlivosti zmluvných strán platí aj po skončení platnosti uzatvorenej Zmluvy.
3) Všetky spory medzi Podnikom a Účastníkom sa budú riešiť podľa možnosti dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, spor sa rieši na Okresnom súde príslušnom miestu bydliska Účastníka.
4) Podnik je oprávnený Všeobecné podmienky meniť.
5) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny alebo doplnenia Všeobecných podmienok Podnik oznámi takúto zmenu a to minimálne 1 mesiac pred účinnosťou tejto zmeny alebo doplnenia, zverejnením nových podmienok na Internete.
6) Pokiaľ účastník nesúhlasí so zmenou Všeobecných podmienok, má právo zrušiť Zmluvu odstúpením od nej, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení najneskôr do dátumu nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných podmienok. V takomto prípade právne účinky zrušenia Zmluvy nastanú ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti nových Všeobecných podmienok.
7) Všeobecné podmienky platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi Úcastníkom a podnikom založeného Zmluvou a aj po jeho skončení a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.
8) Ak sa niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné reps. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Podnik v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach, pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.
9) Tieto Všeobecné podmienky strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších Všeobecných podmienok.
10) Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.02.2021.