Všeobecné podmienky – archív 2018

Článok 1. Úvodné ustanovenia

1) Tento dokument stanovuje podmienky na využívanie dátovej siete Safix, s.r.o. (ďalej len sieť) právnickými i fyzickými osobami, ktoré s prevádzkovateľom uzavreli Zmluvu o využívaní dátovej siete(ďalej len Zmluva).
2) Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať službu, podľa zákona o elektronických komunikáciách na základe registrácie Telekomunikačným úradom SR.
3) Užívateľ pri uzatváraní Zmluvy o využívaní siete stanoví svoju zodpovednú osobu, ktorá ho zastupuje voči prevádzkovateľovi. Na jej adresu zasiela prevádzkovateľ všetku korešpondenciu. Užívateľ sa zaväzuje, že akúkoľvek zmenu na strane tejto osoby oznámi písomne prevádzkovateľovi do 8 dní.
4) „Písomne“, písomnou formou (doručením) sa pre účely zmluvy považuje:
• Doručenie listovou poštovou zásielkou,
• Elektronicky prostredníctvom e-mailu

Článok 2. Zriadenie služby

1) Prevádzkovateľ zaisťuje zriadenie služby na základe elektronickej alebo telefonickej Objednávky.
2) Užívateľ umožní pracovníkom prevádzkovateľa alebo jeho subdodávateľov na ich žiadosť bez zbytočného odkladu prístup do priestorov, kde bude umiestnené zariadenie pre prístup k službe.
3) Užívateľ môže svoju predchádzajúcu požiadavku na zriadenie služby písomne odvolať pred požadovaným termínom jej zriadenia. Keď tak urobí z dôvodov, ktoré nenastali na strane prevádzkovateľa, zaplatí jednorazový stornovací poplatok 10 €. Okrem toho má prevádzkovateľ právo na úhradu vzniknutých preukázateľných nákladov.
4) Užívateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ spracúval jeho osobné údaje na prevádzkové účely. Osobné údaje nebudú bez súhlasu užívateľa poskytnuté tretím osobám.
5) Prevádzkovateľ, ktorý poskytuje siete, alebo siete a služby, je oprávnený získavať a spracovávať osobné údaje účastníkov, ktorými sú, meno a sídlo právnickej osoby, alebo podnik fyzickej osoby alebo meno, priezvisko, titul a adresa fyzickej osoby, rodné číslo, dátum narodenia, číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť na účely:
• Uzatvorenia a plnenia zmluvy, jej zmeny alebo ukončení,
• Fakturácie vyúčtovania úhrady a evidencie pohľadávok,
• Vypracovania zoznamu účastníkov,
• Podávania informácií v rámci koordinačných a operačných stredísk tiesňového volania,
• Spolupráce a poskytovania súčinnosti s Policajným zborom a inými orgánmi v trestnom konaní pri odhaľovaní zlomyseľných volaní a šírení informácií a poplašných správ, poskytovať potrebnú súčinnosť súdom, prokuratúre a inému orgánu štátu podľa osobitých predpisov.
Uvedené je povinný Prevádzkovateľ vyžadovať a poskytovať v zmysle §55,56 a 57 zákona č. 610/2003 Zb v znení neskorších predpisov.
6) Poskytovateľ ručí za ochranu osobných údajov užívateľa a riadi sa Zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7) Zmluva môže byť uzatvorená výlučne s jedným Užívateľom.

Článok. 3. Postup pri zriaďovaní Služby

1) Zriadenie Služby Prevádzkovateľom zahŕňa:
• zriadenie a prenájom prípojného vedenia k dostupnému uzlu siete,
• nastavenie parametrov Služby,
• preverenie funkčnosti Služby.
2) Podmienky na poskytovanie Služby
Záujemca o poskytovanie Služby je povinný pred uzavretím Zmluvy:
• predložiť na požiadanie Prevádzkovateľovi všetky ním vyžiadané dokumenty osvedčujúce totožnosť záujemcu o poskytovanie Služby,
• dokumenty osvedčujúce, že záujemca o poskytovanie Služby disponuje všetkými nevyhnutnými povoleniami a súhlasmi dotknutých subjektov, spojenými s využívaním Služby.
V prípade, že z Podmienok alebo zo Zákona nevyplýva niečo iné, je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy so záujemcom o poskytovanie Služby, ak:
• Prevádzkovateľ neobdržal od záujemcu o poskytovanie Služby požadované dokumenty, potvrdenia,
• Prevádzkovateľ neobdržal od záujemcu o poskytovanie Služby hodnoverné doklady preukazujúce prípadné nevyhnutné povolenia a súhlasy dotknutých subjektov v súvislosti s využitím poskytovanej Služby,
• poskytovanie požadovanej Služby podľa Objednávky je zo strany
Prevádzkovateľa na požadovanom mieste, v požadovanom rozsahu alebo za podmienok požadovaných záujemcom o poskytovanie Služby technicky neuskutočniteľné,
• Prevádzkovateľ nemá od záujemcu o poskytovanie Služby záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je/bol dlžníkom Prevádzkovateľa a/alebo iného Podniku, alebo Prevádzkovateľ, alebo iný Podnik už predtým odstúpil od zmluvy s ním, alebo zmluvu s ním vypovedal a je tak dôvodný predpoklad, že záujemca o poskytovanie Služby nebude riadne a včas plniť svoje záväzky stanovené Zmluvou a Všeobecnými podmienkami,
• záujemca nesúhlasí so Všeobecnými podmienkami, alebo jej uzavretie by bolo v rozpore so Zákonom alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ je povinný začať poskytovať Službu v súlade s podmienkami
všeobecných povolení a individuálnych povolení, pričom súčasne musia byť splnené nasledovné podmienky:
• zmluva bude medzi zmluvnými stranami platne uzavretá,
• Užívateľ riadne a včas zaplatí Prevádzkovateľovi všetky zo Zmluvy a Objednávky vyplývajúce finančné záväzky, a to najmä aktivačné a zriaďovacie poplatky,
• Užívateľ pripraví miesto inštalácie v súlade so Všeobecnými podmienkami a Zmluvou,
• Užívateľ získa od všetkých dotknutých subjektov všetky nevyhnutné povolenia na užívanie Služby,
• neexistujú technické alebo organizačné prekážky, ktoré by Prevádzkovateľovi znemožňovali začať poskytovanie Služby.
3) Ak nie je možné Službu zriadiť, Prevádzkovateľ dohodne s Užívateľom možné spôsoby náhradného riešenia. Nesúhlas Užívateľa s náhradným riešením zakladá dôvod na odstúpenie Užívateľa od Objednávky.

Článok 4. Aktivácia Služby

1) Dňom aktivácie Služby Prevádzkovateľom sa začínajú účtovať pravidelné mesačné poplatky za využívanie Služby.
2) Ak pri zriaďovaní Služby nastalo zo strany Prevádzkovateľa oneskorenie dlhšie než jeden mesiac od požadovaného dátumu aktivácie, má Užívateľ právo na odstúpenie od realizácie daného zriadenia Služby (písomne vyjadrené), a to v priebehu nasledujúcich 15 dní po uplynutí uvedeného mesiaca.

Článok. 5. Prevádzka Služby

1) Prevádzkovateľ môže dočasne prevádzku Služby prerušiť pri prestavbách siete, jej meraní, alebo pri odstraňovaní porúch. Berie pritom ohľad na záujmy Užívateľa a pokiaľ je to možné, vopred Užívateľa upozorní.
2) Prípadné obmedzenie, prerušenie, zmeny alebo iné nepravidelnosti v poskytovaní služieb, ktoré budú Prevádzkovateľovi vopred známe, oznámi Prevádzkovateľ s predstihom Užívateľovi písomne, alebo iným vhodným spôsobom. Prevádzkovateľ nemá túto povinnosť v stave krízovej situácie a mimoriadnej udalosti, počas ktorých je splnenie tohto záväzku zo strany Prevádzkovateľa nemožné a v prípade výkonu prác potrebných pre prevádzku, údržbu a opravu Siete, alebo výkonu prác potrebných v snahe vyhnúť sa chybám v Sieti, ak sú tieto práce vykonávané v čase medzi 01:00 hod. až 05:00 hod.
3) Poskytovateľ je oprávnený primerane riadiť dátovú prevádzku v rozsahu nevyhnutnom pre uchovanie prevádzkových a lokalizačných údajov ako aj zablokovania prístupu ku konkrétnemu obsahu a to za účelom dodržiavania povinností vyplývajúcich z právnych predpisov alebo uložených na to oprávneným orgánom verejnej moci.
4) Rýchlosti sťahovania a odosielania dát pre službu pripojenia Klienta do siete internet
Poskytovateľom (ďalej v texte len služba):
Minimálna rýchlosť je pre službu rýchlosť potrebná na to, aby služba internetového prístupu vo zvolenej špecifikácii služby pripojenia do siete internet mohla byť zriadená. Hodnota Minimálnej rýchlosti je rovná hodnote 5 % maximálnej rýchlosti uvedenej v zmluve.
Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Klient môže väčšinu času očakávať pri prístupe k službe. Hodnota bežne dostupnej rýchlosti je 60 % z príslušnej maximálnej rýchlosti.
Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú Klient môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne, a to v čase od 00:00 do 24:00 hod. za predpokladu, že k zariadeniam Poskytovateľa nie sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Maximálna rýchlosť je v Cenníku Poskytovateľa uvedená ako rýchlosť sťahovania a rýchlosť odosielania dát. Maximálna rýchlosť je zároveň proklamovanou rýchlosťou. Významné odchýlky od Maximálnej rýchlosti môžu na čas trvania významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť využívanie dátovo náročnejších obsahov.
Uvedené hodnoty rýchlostí internetového prepojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú určené ako množstvo prenesených dát za jednotku času (v prípade downstreamu ako množstvo prijatých dát a v prípade upstreamu ako množstvo odoslaných dát). Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Klienta podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia koncových zariadení. Na kvalitatívne parametre služby vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Klient pripája, to znamená, že hoci sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa Klient pripája, táto nemusí byť dosiahnutá. Na kvalitu a rýchlosť služby vplývajú technické parametre (latencia – odozva – stratovosť paketov); tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia. Nedosahovanie stanovených kvalitatívnych parametrov služby v dôsledku faktorov, ktoré nemajú pôvod v sieti alebo v službe, nie je nedostatkom poskytovanej služby. Žiadna z uvedených hodnôt nie je garantovaná; tým nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy. Pre Klientov so službou s garantovanými hodnotami bude spracovaná odlišná informácia.
5) Poskytovateľ na základe písomnej žiadosti a s písomným súhlasom zákonného sudcu je povinný poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní na účely trestného konania a inému orgánu štátu podľa definície príslušného zákona alebo predpisu na účely plnenia jeho úloh v rozsahu podľa osobitných predpisov údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa príslušných ustanovení zákona a to za podmienky, že nemožno sledovaný účel dosiahnuť inak, alebo ak by bolo jeho dosiahnutie iným spôsobom podstatne sťažené.
6) Ak bola zmluva dojednaná na dobu určitú (viazanosť zmluvy) a Užívateľ nepožiada pred uplynutím tejto doby o nové predĺženie na dobu určitú (predĺženie viazanosti), bude zmluva automaticky po skončení viazanosti zmenená na zmluvu s dobou neurčitou (bez viazanosti), čím dôjde k automatickej zmene fakturovanej ceny za Službu na cenu podľa aktuálneho cenníka, prislúchajúcu danej Službe bez viazanosti.

Článok 6. Zmena parametrov alebo služieb

1) Ak Užívateľ požaduje v rámci už uzatvorenej Zmluvy zmenu pôvodných parametrov alebo ním využívaných služieb, vykoná sa tak prostredníctvom dodatkov a príloh, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2) Užívateľ má možnosť zmeny prevádzkovanej Služby vždy len k prvému dňu v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu Služby podaná.
3) Prevádzkovateľ má právo zmeniť obsah a vlastnosti poskytovanej Služby a nie je povinný osobitne oznamovať takéto zmeny.

Článok 7. Zrušenie a ukončenie Zmluvy

1) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak nie je v zmluve uvedené inak. Platnosť zmluvy možno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou zo strany Užívateľa s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Prevádzkovateľovi,
c) odstúpením zo strany Prevádzkovateľa, ak Užívateľ poruší svoje záväzky podľa Čl. 9. ods. 1,2, 3, 4, 6 a 7.
d) odstúpením zo strany Prevádzkovateľa v prípade, že Užívateľ hrubým spôsobom alebo opätovne porušil niektorú povinnosť, uvedenú v týchto Všeobecných podmienkach a v minulosti už
bol zo strany Prevádzkovateľa písomne na porušenie ľubovoľnej povinnosti upozornený,
e) výpoveďou zo strany Užívateľa v prípade hrubého porušenia zmluvy Prevádzkovateľom,
f) výpoveďou zo strany Užívateľa v prípade Prevádzkovateľom oznámenej zmeny obsahu a vlastností odoberanej Služby alebo zverejnených Všeobecných podmienok, ktoré po tejto zmene Užívateľovi ďalej nevyhovujú,
g) smrťou účastníka alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
h) odstúpením zo strany Prevádzkovateľa, ak Užívateľ nezaplatil cenu za poskytnutú Službu ani do 45 dní po dni splatnosti.
2) Pri ukončení platnosti Zmluvy je Užívateľ povinný bezprostredne vrátiť Prevádzkovateľovi všetko, čo je vlastníctvom Prevádzkovateľa. Všetky pohľadávky a záväzky z tejto Zmluvy vyrovnajú zmluvné strany najneskôr do 30 dní po ukončení jej platnosti.
3) V prípade ukončenia zmluvy počas trvania viazanosti je Užívateľ povinný uhradiť súčet finančných výhod, ktoré majú byť podľa platného znenia Zmluvy poskytnuté počas celej doby viazanosti. Na príslušnú sumu vystaví Prevádzkovateľ faktúru.

Článok 8. Zodpovednosť Prevádzkovateľa

1) Prevádzkovateľ zodpovedá za kvalitu prevádzkovanej Služby po miesto pripojenia zariadení Užívateľa.
2) Ak nie je dohodnuté inak, kvalitou prevádzkovanej Služby sa rozumie stav, ktorý umožňuje nerušené využívanie Služby spôsobom, ktorý zodpovedá vlastnostiam Služby.
3) Ak nie je stanovené inak, časový limit servisu poskytovaný na korektívne, alebo náhradné riešenie v prípade výpadku funkčnosti Služby, je 8 hodín od nahlásenia poruchy týkajúcej sa infraštruktúry Prevádzkovateľa a to počas 7 dní v týždni, alebo 48 hodín od nahlásenia poruchy týkajúcej sa miesta pripojenia Užívateľa a to počas pracovných dní.
4) Ak nie je zmluvne stanovené inak, poruchu je možné Užívateľom nahlásiť písomne alebo telefonicky na tel. čísla: 0948 799 162, 0907 819 286, alebo e-mailom na e-mailovej adrese safix@safix.sk.

Článok 9. Zodpovednosť Užívateľa

1) Užívateľ sa zaväzuje, že Prevádzkovateľom dodané, alebo prenajaté technické zariadenia nebudú bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa kamkoľvek premiestňované. Užívateľ nedovolí, aby sa s týmito zariadeniami manipulovalo, menili sa Prevádzkovateľom nastavené parametre a pod. Škodu spôsobenú na uvedených zariadeniach Užívateľom alebo treťou osobou, ako aj náklady spojené s obnovou prevádzkového stavu, uhradí Užívateľ Prevádzkovateľovi v plnom rozsahu.
2) Pri prenájme Zariadenia ( vrátane bezplatného prenájmu ) zostáva Zariadenie majetkom Poskytovateľa.
3) Užívateľ sa zaväzuje, že údaje o Prevádzkovateľom dodaných alebo prenajatých zariadeniach a konfigurácii siete neoznámi žiadnej osobe. V prípade nutnosti odovzdať uvedené údaje obchodným či iným partnerom Užívateľa, si Užívateľ vyžiada predchádzajúci písomný súhlas Prevádzkovateľa.
4) Užívateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa nedovolí tretím osobám využívať zariadenia od neho prenajaté, alebo v rámci niektorých služieb ním dodané, ani využívať Služby ním alebo jeho prostredníctvom poskytované. Pri nedodržaní Užívateľ bude odpojený a zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 300 €.
5) Užívateľ sa zaväzuje vykonať také opatrenia, ktoré znemožnia zneužitie prístupu k Službe neoprávnenou osobou. Za dôsledky takého zneužitia zodpovedá Užívateľ.
6) Pri zvýšených nárokoch na dôvernosť resp. ochranu prenášaných dát je vecou Užívateľa vykonať na svojej strane príslušné opatrenia (napr. inštalovať šifrovacie/dešifrovacie zariadenia k svojmu koncovému zariadeniu).
7) Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na plnenie predmetu uzatvorenej Zmluvy.
8) Užívateľ sleduje funkčnosť Služby. Jej poruchy ohlási bezodkladne Prevádzkovateľovi.
9) Využívanie Služby prístupu do internetu je podmienené dodržiavaním Zásad korektného využívania služieb FUP (Fair User Policy) stanovených Prevádzkovateľom v záujme dosiahnutia primeranej kvality a dostupnosti Služby pre všetkých účastníkov, spočívajúcich v aplikovaní vhodných foriem prioritizácie alebo agregácie dátovej komunikácie Užívateľov, zameranej hlavne na Služby priameho prístupu účastníka na pevný disk iného účastníka zo skupiny a automatického a dlhodobého sťahovania veľkého objemu dát.

Článok 10. Cena a platobné podmienky

1) Užívateľ sa zaväzuje vykonávať úhradu za poskytované Služby Prevádzkovateľa v objednanom rozsahu.
2) Všetky práce a Služby súvisiace s poskytovaním Služby bude Prevádzkovateľ Užívateľovi účtovať nasledovným spôsobom:
– zúčtovacie obdobie je jeden kalendárny mesiac,
– jednorazové zriaďovacie poplatky splatné zálohovou faktúrou sú vyúčtované v najbližšom zúčtovacom období,
– poplatky za prevádzku sa Užívateľovi účtujú v na konci mesiaca, v ktorom je Služba poskytnutá.
3) Úhradu fakturovanej čiastky vykoná Užívateľ pripísaním príslušnej čiastky na účet v peňažnom ústave Prevádzkovateľa najneskôr do 14. dňa od dátumu vystavenia faktúry. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry prináleží Prevádzkovateľovi za každý deň omeškania penále podľa platných predpisov.
4) Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry dlhšom ako jeden mesiac, vyhradzuje si Prevádzkovateľ právo pozastaviť poskytovanie prác a služieb až do doby splatenia pohľadávky.
5) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny štruktúry a výšky poplatkov za poskytované Služby. Každá takáto zmena musí byť Užívateľovi písomne oznámená najneskôr 30 dní pred dňom, odkedy majú nové podmienky platiť.
6) V prípade, že nie je možné Službu používať kvôli poruche, za ktorú zodpovedá Prevádzkovateľ, má Užívateľ právo na vrátenie primeranej časti pravidelných mesačných poplatkov za pripojenie, ak porucha trvala aspoň tri hodiny. Tento nárok zaniká, ak ho Užívateľ neuplatní písomne najneskôr do 15 dní od posledného dňa trvania poruchy.
7) Ak nie je dohodnuté inak, štandardný spôsob doručovania faktúr Užívateľovi je formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu evidovanú u Prevádzkovateľa ako fakturačný e-mail.
8) Faktúra sa považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa jej preukázateľného odoslania formou elektronickej pošty Užívateľovi na e-mailovú adresu evidovanú u Prevádzkovateľa ako fakturačný e-mail, alebo on-line sprístupnením jej elektronickej formy v zákazníckej zóne na stránke www.safix.sk. Užívateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi, ak mu faktúra vystavená elektronicky nebola doručená. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti Užívateľa nie je Prevádzkovateľ povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

Článok. 11. Reklamačný poriadok

1) Užívateľ je oprávnený podať reklamáciu:
• na správnosť úhrady v prípade, že faktúra za Služby nebola vystavená v súlade so Zmluvou a Cenníkom,
• týkajúcu sa kvality poskytnutých služieb.
2) Reklamáciu je Užívateľ oprávnený podať písomne s jasným a zrozumiteľným popisom reklamácie a doručiť Prevádzkovateľovi do 30 dni odo dňa, kedy nastala skutočnosť, zakladajúca nárok na reklamáciu. Reklamácie, ktoré budú Prevádzkovateľovi doručené po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.
3) Poskytovateľ rozhodne o reklamácii do 30 dní od doručenia reklamácie. Rozhodnutie doručí písomne Užívateľovi do 7 dní odo dňa rozhodnutia o podanej reklamácii.
4) Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t.j. nezbavuje Užívateľa povinnosti uhradiť faktúru do dňa splatnosti.
5) V prípade uznania reklamácie, bude táto zúčtovaná vo fakturačnom období nasledujúcom po fakturačnom období, v ktorom bola reklamácie uznaná.
6) V prípade opakovaných alebo neodôvodnených reklamácií toho istého Užívateľa v tej istej veci, nie je Prevádzkovateľ povinný tieto reklamácie opätovne prešetrovať a dávať na tieto reklamácie Užívateľovi akúkoľvek odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je reklamácia, ktorá je podaná z iných dôvodov, ako je uvedené v Čl.11. ods. 1 tohto dokumentu.

Článok. 12. Zmluvné pokuty Prevádzkovateľa

1) Každé nedodržanie časového limitu servisu poskytovaného Prevádzkovateľom znamená zľavu (zmluvnú pokutu) 10% z pravidelného mesačného poplatku za Službu. O poskytnutie tejto zľavy musí Užívateľ požiadať písomne najneskôr do 30 dní od porušenia povinnosti Prevádzkovateľom, inak nárok na zľavu zaniká.

Článok 13. Záverečné ustanovenia

1) Zmluvu na využívanie Služby možno zmeniť písomnými dodatkami odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami.
2) Pokiaľ nie je v dohodnutých zmluvných podmienkach stanovené inak, platia pre Zmluvu ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a ustanovenia Zákona.
3) Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
4) Zmluvné strany považujú za dôverné všetky informácie o druhej strane, ktoré vyplývajú z uzatvorenej Zmluvy, alebo ktoré sa dozvedia v súvislosti s jej plnením, a tieto nebudú rozširovať bez písomného súhlasu druhej strany. Záväzok mlčanlivosti zmluvných strán platí aj po skončení platnosti uzatvorenej Zmluvy.
5) Všetky spory medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa budú riešiť podľa možnosti dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, spor sa rieši na okresnom súde príslušnom miestu bydliska Užívateľa.
6) Tento dokument tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
7) Užívateľ súhlasí s tým, že Všeobecné podmienky a ich aktualizácie zverejnené na oficiálnej www stránke Prevádzkovateľa sa považujú za doručené Užívateľovi dňom ich zverejnenia.
8) Užívateľ súhlasí so zasielaním správ, komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie, formou elektronickej pošty na jeho e-mailovú adresu. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním takýchto správ odvolať spôsobom uvedeným v každej doručenej správe.
9) Tieto Všeobecné podmienky strácajú účinnosť po nadobudnutí účinnosti neskorších Všeobecných podmienok.
10) Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.05.2018